Grąžinimo sąlygos

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo-pardavimo
sutarties sudarymo turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie
tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių
būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9) arba pateikdamas aiškų
pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties
atsisakymo siunčiamas el. paštu levandu-rojus.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas
nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
11.1.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam
pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir
atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo
pristatyta, taikomos Taisyklių 11.5. punkte numatytos nuostatos.
11.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:
11.2.1. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738
patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, tinkamos kokybės parfumerijos,
kosmetikos ir tualetiniai preparatai, taip pat spausdintos knygos patenka į sąrašą prekių, kurių
Pirkėjas neturi teisės pakeisti ir grąžinti.

11.2.2. Produktus, kurie nepatenka į negrąžinamų prekių sąrašą, pavyzdžiui, dovanų kuponas,
Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti
analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis.
Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti
pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto
numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@levandu-
rojus.lt.
11.2.3. Gavęs prekes, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis, tik Pirkėjo
nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, prekėmis. Jeigu Pardavėjas
neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai
Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo
pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame
punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.2.4. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo
banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.2.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5. punkte.
11.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:
11.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos,
vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus.
11.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės
perdavimo–priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu
defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms
specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
11.3.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei
trūkumus įmanoma pašalinti;
11.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
11.3.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai
trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
11.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos
kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
11.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.3.2. punkte numatytų teisių gynimo
būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus
vieną iš 11.3.2. punkte numatytų būdų, jei Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti,
Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.3.2. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti
pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties,
jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

11.3.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@levandu-rojus.lt, pranešime privaloma
nurodyti grąžinamas prekes;
11.3.4.2. pateikti laisvos formos prašymą grąžinti prekę.
11.3.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14
(keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.
11.3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko
Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.3.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o
Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo
patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant
prekes, vadovaujamasi Taisyklių 11.5. punktu.
11.3.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai
Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra
grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo
Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami
į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.3.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos
(paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais
objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba
prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
11.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:
11.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau
nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@levandu-
rojus.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 675 44680. Pardavėjas savo sąskaita
įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai
Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.
Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo
Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui,
šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko
sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5. punkte.
11.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:
11.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas
prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos
išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis
etiketėmis ir originalia pakuote.
11.5.2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat
metu.
11.5.3. Grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti
prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios
buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti
netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar
sugadinti siuntimo metu.
11.5.4. Jei Pirkėjas levandu-rojus.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui
visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas gali naudotis prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik
visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių
prekių neatitinka Taisyklių 11.5.1. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę
atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
11.5.5. Pirkėjas, pasinaudojęs Taisyklių 11.1.-11.4. punktuose numatytomis teisėmis, turi
įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos
tvarkos.

11.5.6. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas į Pardavėjo prekybines saleles,
grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu,
kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties
atsisakymo gavimą.
11.5.7. Jei prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš
šių būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti prekę iš Pirkėjo.
11.5.8. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1.-11.4. punktuose įtvirtintomis teisėmis,
pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo
Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas
terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.5.9. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pinigai jam būtų grąžinami į
Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.5.10. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.2. punktuose įtvirtintomis teisėmis, Pirkėjui
grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 11.3.-11.4.
punktuose įtvirtintomis teisėmis, Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo
išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.
11.5.11. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą nei Pardavėjas
siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą.
11.5.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės
negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.5.1. punktui.
11.5.13. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo
atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.