Pirkimo sąlygos

www.levandu-rojus.lt elektroninės parduotuvės taisyklės

 1. Sąvokos
  1.1. Pardavėjas – levandų ūkis „Levandų rojus“, registruotas adresu: Dubelio 12, Padbuožės
  km., Utenos r. sav., 28117, Lietuva
  1.2. Levandu-rojus.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu levandu-rojus.lt.
  1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas
  teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų
  arba globėjų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti
  atstovai.
  1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas.
  1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų
  subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta
  pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi
  fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo–pardavimo levandu-rojus.lt elektroninėje parduotuvėje
  taisyklės“.
  1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos
  pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.
 1. Bendrosios nuostatos
  2.1. Pirkėjas patvirtina susipažinęs ir sutinkantis su Taisyklėmis, pažymėdamas varnelę prie
  teiginio „Susipažinau ir sutinku su Sąlygomis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims
  privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos,
  prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių
  atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu levandu-rojus.lt susijusios sąlygos.
  2.2. Pirkti levandu-rojus.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3. punkte.
  Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4.
  punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes levandu-rojus.lt.
  2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms,
  Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus
  informuojami prisijungę prie levandu-rojus.lt arba levandu-rojus.lt pirkdami prekes pirmąjį
  kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.
  2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta PRIVATUMO
  POLITIKA. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo
  būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.
  2.5. Pildant užsakymą levandu-rojus.lt, Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, gyvenamos
  vietos adresą, telefoną, el. pašto adresą. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus
  naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros, jeigu Pirkėjas davė tam sutikimą,
  tikslais.
  2.6. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus
  siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui
  įvykdyti.
  2.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims,
  išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo
  tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys
  tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta
  tvarka.
  2.8. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus
  elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto
  adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
 1. Prekių užsakymas, pirkimo–pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
  3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes nesiregistruodamas levandu-rojus.lt.
  3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos
  laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo
  įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
  3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo
  visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas,
  laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai ir
  sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias
  Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
  3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas levandu-rojus.lt duomenų bazėje.
 2. Pirkėjo teisės
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas levandu-rojus.lt šių Taisyklių
  nustatyta tvarka.
  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos
  Respublikos teisės aktuose.
 1. Pirkėjo įsipareigojimai
  5.1. Pirkėjas, naudodamasis levandu-rojus.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis
  šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų levandu-rojus.lt, bei
  nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių
  nustatyta tvarka.
 2. Pardavėjo teisės
  6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų levandu-rojus.lt funkcijų
  veikimą ar dalį jų, taip pat keisti levandu-rojus.lt esančių elementų išdėstymą.
  6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti levandu-rojus.lt veiklą. Tokiu atveju visi
  priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų levandu-rojus.lt, teikimo apimtį ar būdą,
  sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
  6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti levandu-rojus.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo
  įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba
  sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis levandu-rojus.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti
  Pirkėjo Paskyrą.

6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas,
pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už
prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose
levandu-rojus.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai
  7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų levandu-rojus.lt dokumentų nustatytomis
  sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis levandu-rojus.lt teikiamomis paslaugomis.
  7.2. Pardavėjas įsipareigoja levandu-rojus.lt aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui
  informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
  7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik
  Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  7.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų
  levandu-rojus.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2.–6.3. punktuose
  nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas levandu-rojus.lt laikomas tinkamu
  informavimu.
  7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir
  priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis
  įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.
  Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas
  įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo
  atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
  7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
  kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir
  Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį
  atsakymą.
  7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos
  Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  8.1. Prekių kainos levandu-rojus.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo
  metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
  8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
  8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
  8.2.2. banko pavedimu.
  8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekę, patvirtinamas prekių užsakymas ir
  pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM
  sąskaitos faktūros – jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje
  nurodytu el. pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose
  nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina,
  įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti
  būtini pateikti duomenys.
  8.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus,
  kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo
  nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja
  kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo
  dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo
  sumokėtos sumos.
 1. Prekių pristatymas
  9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš trijų prekių pateikimo būdų:
  atsiėmimas paštomate, kurjeriu arba pašto skyriuje.
  9.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios
  pristatymas nemokamas.
  9.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba priima kitas konkretus asmuo, kuris
  nurodytas kaip siuntinio Gavėjas.
  9.5. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  9.6. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip
  įmanoma greičiau.
  9.7. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti
  siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos
  perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą
  siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės,
  prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės
  (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra.
  Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai
  pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos,
  Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir
  priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos
  siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų,
  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių
  pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos
  neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
  9.8. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui, vadovaudamasis pristatymo aprašyme nurodytais
  terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo
  sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.
  Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali
  vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas
  įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas
  sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti
  Taisyklių 11.1. punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo–pardavimo
  sutarties.
  9.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu
  prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba
  dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  9.10. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai
  prekė perduota Pirkėjui.
 2. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  10.1. Kiekvienos levandu-rojus.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos
  prekės esančiame prekės aprašyme.
  10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka
  prekės aprašymą. Prekė atitinka pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
  10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią
  Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį reklamuodamas tą prekę levandu-rojus.lt;
  10.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
  10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio
  prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir gamintojo viešai
  paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą dėl daikto konkrečių savybių.
  10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad levandu-rojus.lt esančios prekės savo dydžiu, forma,
  spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų
  parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui
  rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
  10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam
  tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui
  taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo
  naudoti termino pabaigos.